Raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej

Wykonanie raportu fiskalnego miesięcznego zostało opisane tutaj. W wyjątkowych sytuacjach raport miesięczny możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

 

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

  1. Użyj klawisza [OK] w celu wejścia do menu drukarki.
  2. Ponownie użyj klawisza [OK], aby wybrać pozycję „1 Raporty”. 
  3. Ponownie użyj klawisza [OK] aby wybrać pozycję „1 Rap.fiskalne”.
  4. Użyj klawisza zasilania aby wybrać pozycję „3 Rap.miesięcz.” i zatwierdź klawiszem [OK].
  5. Za pomocą klawisza [OK] należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (miesiąc, rok).
  6. Następnie, używając klawisza zasilania ustaw wartość i zatwierdź klawiszem [OK].
  7. Po zatwierdzeniu wybranego miesiąca, należy określić typ raportu.
  8. Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszem zasilania i zatwierdzić klawiszem [OK].
  9. Po zatwierdzeniu nastąpi wydruk raportu.

Pamiętaj!

  • Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz zasilania .