Raport okresowy z poziomu drukarki fiskalnej

Wykonanie raportu okresowego zostało opisane tutaj. W wyjątkowych sytuacjach raport okresowy możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

 

Aby wydrukować raport okresowy z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Użyj klawisza [OK] w celu wejścia do menu drukarki.
 2. Ponownie użyj klawisza [OK], aby wybrać pozycję „1 Raporty”. 
 3. Ponownie użyj klawisza [OK] aby wybrać pozycję „1 Rap.fiskalne”.
 4. Użyj klawisza zasilania aby wybrać pozycję „2 Rap.fiskalne” i zatwierdź klawiszem [OK].
 5. Po zatwierdzeniu pozycji „2 Rap.okresowy” zostanie wyświetlona lista umożliwiająca wybór sposobu wykonania (określenia zakresu) raportu okresowego:
  - według numerów raportów dobowych,
  - według dat.
  Wyboru można dokonać klawiszem zasilania , następnie zatwierdzić klawiszem [OK].

Raport według numerów

Po wybraniu raportu według numerów, drukarka zażąda wprowadzenia numerów raportów dobowych: początkowego i końcowego.

 1. Za pomocą klawisza [OK] ustaw migający kursor w odpowiednim polu numeru, a następnie używając klawisza zasilania ustaw wartość.
 2. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji, wprowadzoną wartość zatwierdzasz klawiszem [OK].
 3. Numer końcowy należy wybrać i zatwierdzić w identyczny sposób, jak numer początkowy.
 4. Po zatwierdzeniu numeru końcowego należy wybrać, czy ma być to raport pełny, czy podsumowanie (łączny). 
 5. Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszem zasilania .
 6. Po zatwierdzeniu klawiszem [OK] nastąpi wydruk raportu.

Raport według dat

Po wybraniu raportu według dat, drukarka zażąda wprowadzenia daty początkowej i końcowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data początkowa podpowiadana jest data fiskalizacji, jako data końcowa – aktualna data.

 1. Za pomocą klawisza [OK] ustaw migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok).
 2. Następnie używając klawisza zasilania , ustaw wartość.
 3. Jeżeli kursor znajduje się na ostatniej pozycji (cyfrze jedności roku), wprowadzoną wartość zatwierdzasz klawiszem [OK].
 4. Datę końcową należy ustawić i zatwierdzić w analogiczny sposób, jak datę początkową.
 5. Po zatwierdzeniu numeru końcowego, należy wybrać, czy ma być to raport pełny, czy podsumowanie (łączny).
 6. Wyboru rodzaju raportu należy dokonać klawiszem zasilania .
 7. Po zatwierdzeniu klawiszem [OK] nastąpi wydruk raportu.

Pamiętaj! 

 • Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na każdym etapie ustawiania parametrów można zrezygnować z jego wykonania i opuścić menu. W tym celu należy nacisnąć klawisz zasilania .
 • Raport pełny – fiskalny raport okresowy zawierający wszystkie raporty dobowe z danego okresu.
 • Podsumowanie – raport niefiskalny mający formę samego podsumowania z danego okresu.