Raport fiskalny miesięczny

Zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z początkiem kolejnego miesiąca sprzedażowego należy wykonać raport miesięczny. Dokument ten zawiera informacje na temat wszystkich wystawionych raportów dobowych w wybranym miesiącu.

Aby wydrukować raport miesięczny:

 1. Zaloguj się na urządzeniu i sprawdź że jesteś na ekranie rejestracji.
 2. Kliknij w przycisk menu, znajdujący się w lewym dolnym rogu (trzy poziome linie).
 3. Wybierz pozycję 4. Raporty.
 4. Wybierz pozycję 2. Raport miesięczny.
 5. Wprowadź dane miesiąca, za który chcesz wykonać raport.
 6. Przejdź dalej naciskając zielony przycisk.
 7. Zatwierdź naciskając zielony przycisk.

W wyjątkowych sytuacjach raport miesięczny możesz również wydrukować z poziomu samej drukarki fiskalnej.

Aby wydrukować raport miesięczny z poziomu drukarki fiskalnej:

 1. Gdy urządzenie jest wyłączone przytrzymaj przycisk "nie" do momentu aż uruchomi się drukarka fiskalna (niebieski ekran skierowany do klienta podświetli się).
 2. Następnie puść przycisk "nie" i przytrzymaj przycisk "tak", do momentu aż usłyszysz sygnał dzwiękowy.
 3. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe operacje, terminal powinien być wyłączony zaś wyświetlacz drukarki powinien wyświetlić menu serwisowe:dlamateusza.png
  • Menu obsługujemy dwoma przyciskami: "tak" i "nie" znajdującymi się od spodu urządzenia. Przycisk "nie" służy do wyboru opcji, zaś przycisk "tak" zatwierdza wybór.
 4. Wybierz "Raporty" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 5. Wybierz "RM" i zatwierdź wybór naciskając przycisk "tak".
 6. Zatwierdź komunikat "Drukować raport miesięczny" naciskając przycisk "tak".
 7. Wprowadź poprawny miesiąc raportu, a następnie przejdź kursorem na "[wyjście]".
 8. Jeżeli wyświetlone daty są poprawne, zatwierdź naciskając przycisk przycisk "tak" .

Dalej nastąpi wydruk pełnego fiskalnego raportu miesięcznego.

Pamiętaj!

 • Raport miesięczny może wydrukować użytkownik z właściwymi uprawnieniami.
 • Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, raporty miesięczne należy przechowywać przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.